معنی کلمه تاج عروس با الماس به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تاج عروس به انگلیسی in نوامبر 11, 2019

معنی کلمه تاج عروس با الماس به انگلیسی می شود Bridal crown with diamonds

Leave a Reply